dilluns, 16 de febrer del 2009

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 4

Per superar el tema, has d'entendre:
La definició de calor com a forma d'energia transferida. Com s'aconsegueix l'equilibri tèrmic. Unitats de calor en el SI: el joule (J) i la caloria (cal). La temperatura com a grau de calor i escales per medir-la: Celsius i Fahrenheit. Passar unitats d'una escala a l'altra mitjançant la fòrmula:

ºF - 32 / 180 = ºC /100

Calor específica com a quantitat de calor que s'ha d'administrar a 1 g d'una substància perquè pugi 1º C la seva temperatura. Saber calcular la calor absorbida per un cos, coneixent la seva massa, la calor específica i les temperatures inicial i final, mitjançant la fòrmula:
Q = m . ce . (tf - ti)
Efectes del calor en els canvis d'estat: fusió, vaporització, sublimació, solidificació, liquació o condensació i sublimació. Temperatures o punts de fusió i d'ebullició. Dilatació per calor.

Problemes que has de saber resoldre:
1. En Barcelona, tenim una temperatura de 12ºC avui, i volem saber l'equivalent en ºF perquè pugui ser entesa pels americans.
2. Passa 104ºF a ºC.
3. Tenim 50 Kg d'aigua a 30ºC i volem pujar la seva temperatura a 50ºC. Quina quantitat de energia es necessita? Expressa el resultat en calories (cal).
4. Calcula la quantitat de calor necessària per fondre 150 g de gel a 0ºC i escalfar després l'aigua líquida a 30ºC?