dimecres, 4 de març del 2009

AVALUACIÓ TEMA 4 -SEGON ESO

1. Defineix els següents termes (1,5 punts):
a) Calor
b) Equilibri tèrmic
c) Temperatura

2. Dibuixa les dues escales que hem estudiat a classe per mesurar la temperatura: escala Celsius i escala Farenheit (1 punt)

3. Posa el nom dels processos següents en els canvis d'estat: (1,5 punts)
a) De sòlid a líquid ........................ b) De líquid a gas .......................... c) De sòlid a gas.........................
d) De gas a líquid .......................... e) De líquid a sòlid ......................... f) De gas a sòlid ........................

4. En Barcelona, tenimñ una temperatura de 12ºC avui, y volem saber l'equivalent en ºF perquè pugui ser entesa pels americans. Recorda que has d'aplicar la fórmula de conversió d'una escala (1,5 punts)

5. Passa 104ºF a ºC. La fórmula és la mateixa que en el problema anterior (1,5 punts)

6. Tenim 50 Kg d'aigua a 30ºC y volem pujar la seva temperatura a 50ºC. Quina quantitat de energia es necessita? Expressa el resultat en calories (cal) (1,5 punts)

7. Calcula la quantitat de calor necessària per fondre 150 g de gel a 0ºC i escalfar després l'aigua líquida a 30ºC (1,5 punts)