dilluns, 16 de febrer del 2009

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 4

Per superar el tema, has d'entendre:
La definició de calor com a forma d'energia transferida. Com s'aconsegueix l'equilibri tèrmic. Unitats de calor en el SI: el joule (J) i la caloria (cal). La temperatura com a grau de calor i escales per medir-la: Celsius i Fahrenheit. Passar unitats d'una escala a l'altra mitjançant la fòrmula:

ºF - 32 / 180 = ºC /100

Calor específica com a quantitat de calor que s'ha d'administrar a 1 g d'una substància perquè pugi 1º C la seva temperatura. Saber calcular la calor absorbida per un cos, coneixent la seva massa, la calor específica i les temperatures inicial i final, mitjançant la fòrmula:
Q = m . ce . (tf - ti)
Efectes del calor en els canvis d'estat: fusió, vaporització, sublimació, solidificació, liquació o condensació i sublimació. Temperatures o punts de fusió i d'ebullició. Dilatació per calor.

Problemes que has de saber resoldre:
1. En Barcelona, tenim una temperatura de 12ºC avui, i volem saber l'equivalent en ºF perquè pugui ser entesa pels americans.
2. Passa 104ºF a ºC.
3. Tenim 50 Kg d'aigua a 30ºC i volem pujar la seva temperatura a 50ºC. Quina quantitat de energia es necessita? Expressa el resultat en calories (cal).
4. Calcula la quantitat de calor necessària per fondre 150 g de gel a 0ºC i escalfar després l'aigua líquida a 30ºC?

divendres, 13 de febrer del 2009

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 3

Si vols aprovar el tema has de saber:
Què és l'energia i en quines unitats del SI es medeix: Joule (J), caloria (cal), kilowat-hora (kWh). Passar d'unes unitats a d'altres, per factor de conversió, sabent que 1 cal = 4,18 J i que 1 kWh = 3.600.00 J. Saber les diferències de les formes d'energia: potencial, mecànica, química, tèrmica, elèctrica, lluminosa i nuclear. Propietats de l'energia: es transforma, es pot transmetre, es conserva i es degrada. El treball mecànic com a força aplicada a un cos: T = Força . desplaçament (T = F . d). La potencia com a rapidesa en què es transforma o es transmet l'energia: P = treball/temps (P = T/t). Unitats de potència: el watt (W) i el cavall de vapor (CV). Passar de l'un a l'altre, sabent que
1 CV = 735 W.

Problemes que has de saber resoldre:
1. Passa, per factor de conversió, 7.200.000 J a kWh.
2. Una persona necessita, aproximadament 2500 cal en un día. Passa-les, per factor de conversió a J.
3. Quin treball es fa sobre un cos si quan s'aplica una força de 250 N es desplaça 25 m?
4. Quants watts són 90 CV de potència?

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 2

Si vols passar el tema, has de:

Tema 2: Definició de força. Efectes de les forces: Primera, segona i tercera lleis de Newton. Força = massa por acceleració (F = m . a). El Newton com a unitat de força en el SI. Conversió de la nostra massa en pes o força gravitatòria (F = m . g). Diferències entre massa i pes. Representació d'una força amb els seus components (punt d'aplicació, intensitat, sentit i direcció). Resultant de dues forces d'igual direcció i sentit oposat, d'igual direcció i sentit, diferent direcció i sentit formant un angle recte.

Problemes que has de saber resoldre

1. Quina serà la força que actuarà sobre un cos de 35 Kg de massa si cau amb una acceleració de 9,8 m/s?
2. Calcula amb quina força t'atrau la Terra. Has de conèixer la teva massa en Kg.
3. Troba la resultant de dues forces d'igual direcció i diferent sentit si són de 50 i 45 N, respectivament. I si es tracta de dues forces que van en igual direcció i igual sentit? Fes els esquemes corresponents.
4. Donades dues forces de 30 i 40 N que actuen formant un angle recte, quina será la seva resultant? Recorda que has d'utilitzar el Teorema de Pitàgores.

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 1

Per passar el tema has de:

Tema 1: Sistemes de referència espacial i temporal. Unitats de mesura d'espai i temps: Km, Hm, Dam, m, dm, cm i mm; dia, hora, minut, segon. Pas d'unes unitats a d'altres per factor de conversió. Moviment rectilini i curvilini. Desplaçament i espai recorregut (d = posició final - posició inicial). d = xf - xi. Velocitat d'un moviment (v = espai/temps) v = e/t. Representació gràfica posició-temps. L'acceleració com a velocitat/temps (a = vf - vi/t).

Problemes que has de saber resoldre:
1. Passa, per factor de conversió, 20 Km a dm i similars
2. Passa, per factor de conversió, 4500 mm a m i similars
3. Passa , per factor de conversió, 25 hores a segons
4. Passa, per factor de conversió, 3600 segons a mintus
5. Quin espai ha recorregut un ciclista que ha començat a córrer en el Km 20 d'una carretera i ha arribat al km 70?
6. Quina velocitat ha portat el ciclista anterior si ha trigat 4 hores en fer el recorregut?
7. Calcula l'acceleració d'un vehicle que es desplaça a una velocitat de 80 Km/h i augmenta la velocitat fins a 120 Km/h en 18 segons.