divendres, 13 de febrer de 2009

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 1

Per passar el tema has de:

Tema 1: Sistemes de referència espacial i temporal. Unitats de mesura d'espai i temps: Km, Hm, Dam, m, dm, cm i mm; dia, hora, minut, segon. Pas d'unes unitats a d'altres per factor de conversió. Moviment rectilini i curvilini. Desplaçament i espai recorregut (d = posició final - posició inicial). d = xf - xi. Velocitat d'un moviment (v = espai/temps) v = e/t. Representació gràfica posició-temps. L'acceleració com a velocitat/temps (a = vf - vi/t).

Problemes que has de saber resoldre:
1. Passa, per factor de conversió, 20 Km a dm i similars
2. Passa, per factor de conversió, 4500 mm a m i similars
3. Passa , per factor de conversió, 25 hores a segons
4. Passa, per factor de conversió, 3600 segons a mintus
5. Quin espai ha recorregut un ciclista que ha començat a córrer en el Km 20 d'una carretera i ha arribat al km 70?
6. Quina velocitat ha portat el ciclista anterior si ha trigat 4 hores en fer el recorregut?
7. Calcula l'acceleració d'un vehicle que es desplaça a una velocitat de 80 Km/h i augmenta la velocitat fins a 120 Km/h en 18 segons.