divendres, 13 de febrer del 2009

CONTINGUTS 2n ESO - TEMA 2

Si vols passar el tema, has de:

Tema 2: Definició de força. Efectes de les forces: Primera, segona i tercera lleis de Newton. Força = massa por acceleració (F = m . a). El Newton com a unitat de força en el SI. Conversió de la nostra massa en pes o força gravitatòria (F = m . g). Diferències entre massa i pes. Representació d'una força amb els seus components (punt d'aplicació, intensitat, sentit i direcció). Resultant de dues forces d'igual direcció i sentit oposat, d'igual direcció i sentit, diferent direcció i sentit formant un angle recte.

Problemes que has de saber resoldre

1. Quina serà la força que actuarà sobre un cos de 35 Kg de massa si cau amb una acceleració de 9,8 m/s?
2. Calcula amb quina força t'atrau la Terra. Has de conèixer la teva massa en Kg.
3. Troba la resultant de dues forces d'igual direcció i diferent sentit si són de 50 i 45 N, respectivament. I si es tracta de dues forces que van en igual direcció i igual sentit? Fes els esquemes corresponents.
4. Donades dues forces de 30 i 40 N que actuen formant un angle recte, quina será la seva resultant? Recorda que has d'utilitzar el Teorema de Pitàgores.